ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ*  (Data Privacy Notice)

O Όμιλος ΟΤΕ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τηρεί την αρχή της διαφάνειας αναφορικά με την επεξεργασία τους.
Με την παρούσα ενημέρωση παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από συστήματα βιντεοεπιτήρησης σε εγκαταστάσεις του Ομίλου ΟΤΕ (εφεξής οι Εταιρείες). Συστήματα βιντεοεπιτήρησης ονομάζονται τα συστήματα εκείνα που είναι μόνιμα εγκατεστημένα σε έναν χώρο και έχουν την δυνατότητα λήψης ή/και μετάδοσης εικόνας (ή και ήχου) προς οθόνες προβολής ή μηχανήματα καταγραφής, όπως για παράδειγμα είναι ένα σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).
Οι Εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ, με την ιδιότητά τους ως Υπεύθυνες Επεξεργασίας, προστατεύουν και σέβονται τα προσωπικά δεδομένα σας (άλλως «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα») και συμμορφώνονται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016). 
Οι Εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ αποτελούνται από τον ΟΤΕ και τις θυγατρικές Εταιρείες του. Περισσότερες πληροφορίες για τις εταιρείες που αποτελούν τον Όμιλο ΟΤΕ μπορείτε να βρείτε στο: https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/thigatrikes.html.

 • Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε και για ποιο σκοπό; Ποια είναι η νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας;

Οι Εταιρείες του Όμιλου ΟΤΕ χρησιμοποιούν συστήματα βιντεοεπιτήρησης με σκοπό την προστασία προσώπων ή/και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ) και ειδικότερα για τον σκοπό της προστασία του χώρου, των αγαθών και των προσώπων, που ευρίσκονται στον χώρο αυτό από παράνοµες πράξεις (πχ κλοπή, φθορά ιδιοκτησίας) όπως για παράδειγμα ισχύει στα καταστήματα του Ομίλου ΟΤΕ, όπου λειτουργούν συστήματα βιντεοεπιτήρησης.
Για τους ανωτέρω σκοπούς, συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας (και όχι ήχου) και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, όπως στα ταμεία μας, στην είσοδο καθώς και στις βιτρίνες των καταστημάτων μας, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Ειδικότερα, η καταγραφή της εικόνας πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψην τα εξής:

 • Δεν πραγματοποιείται επεξεργασία δεδομένων που προκύπτει από τη λήψη εικόνας από παράπλευρες οδούς ή/και πεζοδρόμια, ούτε από εισόδους ή εσωτερικό γειτονικών κατοικιών ή κτιρίων.
 • Δεν πραγματοποιείται λήψη εικόνας σε χώρους όπου προσβάλλεται ο σκληρός πυρήνας του δικαιώματος στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, όπως χώροι και προθάλαμοι τουαλετών, αποδυτήρια και λουτρά προσωπικού/πελατών, κ.λπ.
 • Δεν πραγματοποιείται καταγραφή ήχου.
 • Δεν πραγματοποιείται επιτήρηση σε χώρους εργασίας (για παράδειγμα, σε έναν τυπικό χώρο γραφείου) με την εξαίρεση της επιτήρησης που πραγματοποιείται σε συγκεκριμένους κρίσιμους χώρους με σκοπό την συμμόρφωση των Εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ με την νομοθεσία για την προστασία του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών. Ακόμα και στην περίπτωση αυτή  οι κάμερες εστιάζουν στο αγαθό που προστατεύουν και δεν αποσκοπούν στην παρακολούθηση του εργαζόμενου. Σε κάθε περίπτωση, δεδομένα που συλλέγονται από σύστημα βιντεοεπιτήρησης απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για αξιολόγηση εργαζομένων.

Επιπλέον, συστήματα βιντεοεπιτήρησης λειτουργούν σε εγκαταστάσεις εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ με σκοπό την συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση των Εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών(ΟΤΕ, COSMOTE, OTE Globe και OTESAT - Maritel), οι οποίες σχετίζονται με την προστασία χώρων, στους οποίους βρίσκονται εγκατεστημένα συστήματα, τα οποία επεξεργάζονται δεδομένα επικοινωνίας και χρήζουν αυξημένης προστασίας σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

 • Για ποιο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα Δεδομένα σας;

Τα Δεδομένα σας διατηρούνται για δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα.
Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

 •  Ποιοι είναι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Αποδέκτες των Δεδομένων είναι εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης και ασφαλείας (security) καθώς και εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες υλοποίησης και τεχνικής υποστήριξης συστημάτων ασφάλειας, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας. Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί με την Εταιρεία:

 • να επεξεργάζονται τα Δεδομένα σύμφωνα με τις εντολές μας,
 • να τηρούν εχεμύθεια,
 • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδειά μας,
 • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας,
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ.

Η επεξεργασία των δεδομένων σας μέσω των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης πραγματοποιείται εντός της Ελλάδας. Οι εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ δεν διαβιβάζουν τα δεδομένα σαςσε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν τα αρχεία από τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης ζητούνται για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας,
 • προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και
 • προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.
 • Εάν συναινέσουν τα άτομα που απεικονίζονται στα σχετικά αρχεία.
 • Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε;

Έχετε τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο του βιντεοσκοπικού υλικού, στο οποίο απεικονίζεστε ή να ζητήσετε να προβούμε σε επίδειξη του στιγμιότυπου που σας αφορά. Σημειώνεται, ότι εφόσον σύστημα βιντεοεπιτήρησης καταγράψει αξιόποινη πράξη στην οποία κάποιος εμπλέκεται ως θύμα ή θύτης, μπορεί ο τελευταίος να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας του συστήματος να του χορηγήσει το σχετικό βιντεοσκοπημένο τμήμα των δεδομένων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης (αντίρρησης): έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία και να ζητήσετε διαγραφή ή «περιορισμό» των δεδομένων.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να στείλετε  το αίτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση customerprivacy@cosmote.gr, συνοδευόμενο από αντίγραφο της ταυτότητάς σας.
Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνετε στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε.
Επισημαίνουμε ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας.
Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημά σας.
Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (ενός μηνός με -υπό προϋποθέσεις– παράταση δύο μηνών) ή η απάντηση που λάβατε δεν ήταν ικανοποιητική ή το ζήτημά σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -         ΑΠΔΠΧ (www.dpa.gr) και να υποβάλλετε καταγγελία (περισσότερες πληροφορίες για το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ από τα υποκείμενα των δεδομένων και τους τρόπους άσκησής του στο κάτωθι Link: https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,211532&_dad=portal&_schema=PORTAL).

 • Τι είδους μέτρα εφαρμόζονται για την προστασία των Δεδομένων σας;

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας, οι Εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ λαμβάνουν κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.