Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκησή της και την επίτευξη του σκοπού της, πλην των θεμάτων που ανάγονται στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Το Δ.Σ. αποτελείται από επτά (7) μέλη και η σύνθεσή του είναι η εξής:

  • Θεόδωρος Βενιάμης, Πρόεδρος Δ.Σ.
  • Γεώργιος Αθανασόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
  • Γεώργιος Πολυχρονόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος
  • Τηλέμαχος Δούκογλου, Μέλος Δ.Σ.
  • Αντωνία Κανελλοπούλου, Μέλος Δ.Σ.
  • Αικατερίνη Πέππα, Μέλος Δ.Σ.
  • Γρηγόριος Χριστόπουλος, Μέλος Δ.Σ.

 

Share it: