Παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης GMDSS ραδιοεξοπλισμού και ετήσιου ελέγχου (Annual Performance Test-APT) για εξοπλισμό VDR/S-VDR

Η Otesat-Maritel στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων λύσεων παρέχει υπηρεσίες επιθεώρησης GMDSS ραδιοεξοπλισμού καθώς και ετήσιο λειτουργικό έλεγχο (Annual Performance Test-APT) για εξοπλισμό VDR/S-VDR, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΙΜΟ και των διάφορων Classification Societies.

Μέσω ενός παγκοσμίου δικτύου συνεργατών, οι όποιοι είναι πιστοποιημένοι από τα κυριότερα Classification Societies και τους μεγαλύτερους κατασκευαστές VDR/S-VDR, παρέχεται η πιο ανταγωνιστική πρόταση για την παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης.  Μέσω κατάλληλου συντονισμού και παρακολούθησης όλων των εκτελούμενων εργασιών πάνω στο πλοίο εξασφαλίζεται η συνεχής, έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών με τακτική ενημέρωση του πελάτη για όλα τα στάδια των εργασιών.  

Επιπλέον, σε περιπτώσεις βλάβης εξοπλισμού και ανάγκης επισκευής, παρέχονται ανταγωνιστικές προσφορές για την επαναφορά του εξοπλισμού σε κατάσταση καλής λειτουργίας προκειμένου να εκδοθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά του πλοίου.   

Επιπλέον, η Εταιρία παρέχει υπηρεσίες LRIT.

Share it: