Η εμφάνιση καθώς και η συνεχής ανάπτυξη του φαινομένου των ‘Big Data’ πλέον και στις δορυφορικές επικοινωνίες έχει αυξήσει τις ανάγκες αλλά και τις όποιες ανησυχίες των πελατών ώστε να αποκτήσουν τα πλοία τους όχι μόνο την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε δορυφορικές επικοινωνίες, αλλά και την συνοδεία αυτής με το όσο πιο δυνατόν ασφαλές πλαίσιο σε όρους ICT - Information Communications Technology.

Η Otesat-Maritel, για αυτόν λόγο, έχοντας ήδη την κουλτούρα τόσων ετών ενός τηλεπικοινωνιακού παρόχου, επενδύει συνεχώς με σκοπό να προσφέρει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους πελάτες μέσα σε ασφαλή πλαίσιο.

Η Otesat-Maritel, ως ένας πιστοποιημένος  VAR (Value Added Reseller) της τελευταίας γενιάς υπηρεσίας Inmarsat Fleet Xpress καθώς και εγκεκριμένος ήδη εδώ και μια δεκαετία Διανομέας (Distribution Partner) της υπηρεσίας Inmarsatf Fleetbroadband, κατέχει και λειτουργεί με ιδιόκτητο, ιδιωτικό, ασφαλές και με πλήρη εφεδρεία δίκτυο, έχοντας μάλιστα εγκεκριμένο κέντρο δεδομένων και σημείο παρουσίας  (POP - Point of Presence) διασυνδεμένο κατάλληλα με την επίγεια και δορυφορική υποδομή δικτύων του Inmarsat και για τις δύο υπηρεσίες (FX, FB). Οι πελάτες καθώς και τα πλοία αυτών επωφελούνται από τον έλεγχο και ιδιωτικότητα που παρέχεται μέσω αυτών των δικτυακών υποδομών που έχουν επενδυθεί από την εταιρεία συνεισφέροντας στην αύξηση του επιπέδου ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών.    

Κεντρικοποιημένες διαχειριζόμενες υπηρεσίες firewalling που συναντώνται στο κύριο δίκτυο της Otesat-Maritel μπορούν να παρέχουν προστασία από ανεπιθύμητους εισβολείς (hackers) ή κακόβουλο λογισμικό που προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπολογιστές του δικτύου του πλοίου ή άλλον δικτυακό εξοπλισμό μέσω του διαδικτύου, θέτοντας σε κίνδυνο την συνέχεια της λειτουργίας αυτών καθώς και των διαδικασιών και υποδομών που χρησιμοποιούνται στο πλοίο. .

Επιπρόσθετη προστασία Firewall πάνω στο πλοίο με δυνατότητα κεντρικής και απομακρυσμένης διαχείρισης από την ξηρά παρέχει στα πλοία των πελατών εναλλακτικές υπηρεσίες Firewalling και δυνατότητα του περιορισμού των όποιων ανεπιθύμητων αιτημάτων στην κατεύθυνση από το πλοίο προς την ξηρά, τα οποία μπορούν να κάνουν χρήση του δορυφορικού καναλιού πριν την άφιξή τους στο κεντρικό Firewall του επίγειου δικτύου της Otesat-Maritel. Λειτουργώντας με τον ρόλο της δικλείδας ασφαλείας, παρέχεται επιπλέον προστασία από ανεπιθύμητα δεδομένα που μπορούν να καταναλώνουν με άσκοπη χρήση τους τηλεπικοινωνιακούς πόρους του πολύτιμου δορυφορικού καναλιού τόσο από πλευράς κόστους συνδρομητικής χρήσης, όσο και από πλευράς επίτευξης αξιοπιστίας της υπηρεσίας QoS σε αυτό.

Υπηρεσίες Antivirus αποτελούν παράλληλα μέρος του χαρτοφυλακίου των υπηρεσιών της Otesat-Maritel  στα πλαίσια του Cyber Security με σκοπό την επίτευξη επιπρόσθετου τρόπο προστασίας από ανεπιθύμητους δράστες που συνεχίζουν να επινοούν νέους τρόπους ώστε να εκμεταλλευτούν τρωτά σημεία και αδυναμίες του δικτύου των πλοίων. Οι μεγαλύτερες απειλές στατιστικά προέρχονται από πηγές στο ίδιο το πλοίο, όπως για παράδειγμα αρχεία, αποθηκευτικά μέσα, CD, USB και τοπικά δίκτυα. Η υπηρεσία Antivirus αξιοποιεί εξελιγμένες ευρετικές τεχνολογίες για να παρέχει προληπτική ανώτερη προστασία από επιθέσεις που εξαπολύονται από άγνωστους υιούς στα τρωτά σημεία εισόδου των υπολογιστών του τοπικού δικτύου του πλοίου, κάνοντας παράλληλα χρήση ενός εξελιγμένου μηχανισμού ανανέωσης της βάσης ορισμού των υιών.

Επιπρόσθετες υπηρεσίες Antivirus στην ξηρά καθώς και Anti-spam & Anti-malware δικτυακή προστασία προσφέρουν ενσωματωμένες δυνατότητες φιλτραρίσματος malware και spam που βοηθούν μέσω ευέλικτου τρόπου ελέγχου στην προστασία εισερχόμενων και εξερχόμενων μηνυμάτων από malicious, spam και virus software.

Κεντρικό Intrusion Detection & Prevention Σύστημα χρησιμοποιείται επιπρόσθετα για την ενδυνάμωση των δυνατοτήτων παρακολούθησης που επιτελούνται στο δίκτυο και στα συστήματα της Otesat-Maritel από μοχθηρή δραστηριότητα ή παραβίαση πολιτικών.

Παρακολούθηση δεδομένων κίνησης σε πραγματικό χρόνο καθώς και δυνατότητα ειδοποιήσεων χρησιμοποιούνται για ακούσια ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση με σκοπό την προστασία ευαίσθητων προσωπικών και εταιρικών δεδομένων.

Οποιαδήποτε εντοπισμένη δραστηριότητα ή παραβίαση αναφέρεται είτε στον διαχειριστή είτε συλλέγεται με χρήση του κεντρικού συστήματος προστασίας των πληροφοριών και διαχείρισης των συμβάντων (SIEM system). Ένα SIEM σύστημα συνδυάζει εξόδους από διαφορετικές πηγές, και χρησιμοποιεί τεχνικές φιλτραρίσματος των συμβάντων σε συναγερμό ώστε να επιτελείται διάκριση από μοχθηρή δραστηριότητα λανθασμένων ειδοποιήσεων.

Η εις βάθος καθώς και η περιστασιακή ανάλυση δεομένων που επιτελείται περιλαμβάνει ενέργειες όπως Real Time Event Collection,  Malicious Code Analysis, Forensics Investigation, Root Cause Analysis, Heuristic Analysis, Dynamic Malware Analysis, Vulnerability Scanning οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε Διαδικασίες κλιμάκωσης περιστατικών και αποτελεσματική διαχείριση αυτών.

Τέλος, παρόλα τα μέτρα που λαμβάνονται ενάντια σε ανεπιθύμητες επιθέσεις διαδικτύου οι υποδομές του POP της Otesat-Maritel καθώς και του Κέντρου Δεδομένων ακολουθούν παράλληλα όλες εκείνες τις αντίστοιχες διαδικασίες αυτοματοποιημένου back up καθώς και διαδικασιών ανάκτησης δεδομένων που αρμόζουν σε μια «Cyber Aware» εταιρεία ;ώστε να επιτευχθεί επιπλέον προστασία από την απώλεια ευαίσθητων δεδομένων της ιδίας αλλά και των πελατών εξαιτίας απρόβλεπτων καταστάσεων. 

Επενδύοντας σε υποδομές και τεχνογνωσία καθώς και στην ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που βελτιστοποιούν τις προσφερόμενες υπηρεσίες, συνδυάζοντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η εταιρία ανέπτυξε και παρέχει με την εμπορική ονομασία s@tGate την ολοκληρωμένη λύση της για τις δορυφορικές ευρυζωνικές επικοινωνίες που προορίζονται τόσο για επιχειρησιακή (πλοίο-γραφείο-πλοίο) χρήση όσο και από  τα πληρώματα των πλοίων.

Η ICT λύση s@tGate αποτελεί πλατφόρμα διαχείρισης και βέλτιστης εκμετάλλευσης των διαθέσιμων δορυφορικών τηλεπικοινωνιακών πόρων και το μέσο παροχής και ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας ψηφιακών υπηρεσιών (e-mail, voice, internet, Μ2Μ κλπ) που ικανοποιούν τις ICT ανάγκες των σύγχρονων ναυτιλιακών εταιριών.

Η OTESAT_MARITEL μέσω s@tGate παρέχει μια σειρά συνδρομητικών υπηρεσιών με συμβατότητα χρήσης πάνω από διαφορετικού είδους ευρυζωνικές δορυφορικές συνδέσεις (FleetXpress, VSAT, FleetBroadband, Iridium) δομημένες σε modules για μεγαλύτερη ευελιξία και κεντρική  διαχείριση από το ενιαίο περιβάλλον της πλατφόρμας.

Share it: