Πολιτική Ασφάλειας

Γενική Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την OTESAT-Maritel  (Data Privacy Notice)

Μαζί μας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι ασφαλή.

Εμείς, στην OTESAT-Maritel , αντιλαμβανόμαστε πλήρως το πόσο σημαντικά είναι για εσάς τα προσωπικά δεδομένα. Γι’ αυτό, δεσμευόμαστε πως θα τα επεξεργαστούμε νόμιμα και με απόλυτη διαφάνεια.

 1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Με τον όρο προσωπικά δεδομένα εννοούμε κάθε πληροφορία που σας αφορά και μέσω αυτής μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε. Η αναγνώριση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω μιας συγκεκριμένης πληροφορίας είτε μέσα από έναν πιθανό συνδυασμό πληροφοριών που έχουμε στη διάθεσή μας.

 1. Τι είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι κάθε είδους πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται στα προσωπικά σας δεδομένα ή σε ομάδες προσωπικών δεδομένων, όπως για παράδειγμα η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διαγραφή, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινοποίηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 1. Ποιοι είμαστε

Η OTESAT-Maritel ως εταιρεία – μέλος του Ομίλου ΟΤΕ  έχει επιλέξει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Privacy Officer). Σε περίπτωση που θέλετε περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας:

 • τηλεφωνικά, καλώντας μας στο 2104599500 ή
 • στέλνοντας μας email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση dataprivacy@otesat-maritel.com
 1. Πώς θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Εμείς, ακολουθούμε με συνέπεια τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, διατηρώντας τα προσωπικά σας δεδομένα όσο το δυνατόν πιο ακριβή και επικαιροποιημένα. Και αυτό, γιατί:

 • διατηρούμε τα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας,
 • επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα με τρόπο που εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, αξιοποιώντας τα κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα.
 1. Για ποιο λόγο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Για να υπογράψετε σύμβαση παροχής υπηρεσιών  με την OTESAT-Maritel ή για να υποβάλετε αίτηση με σκοπό τη σύναψή της, είναι απαραίτητο να μας γνωστοποιήσετε τα δεδομένα ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, αριθμός δελτίου ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.), τα οποία θα επεξεργαστούμε.

Επιπλέον, αν φυσικά γίνετε συνδρομητές μας, είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε τα δεδομένα κίνησης και θέσης σας (π.χ. εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, δεδομένα τοποθεσίας κ.λπ.) με σκοπό τη χρέωσή σας ανάλογα με τη χρήση της κάθε υπηρεσίας  καθώς και την επίλυση προβλημάτων.

Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε πως δεν επεξεργαζόμαστε, ούτε αποθηκεύουμε το περιεχόμενο της επικοινωνίας σας.

 1. Συνεργασία με τρίτες εταιρείες.

Η OTESAT-Maritel δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 1. Τα δικαιώματά σας συμβάλλουν στη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων

Τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι τα εξής:

 • πρόσβαση και διόρθωσή τους σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν,
 • διαγραφή τους σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν,
 • περιορισμό της επεξεργασίας τους,
 • φορητότητα των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Για ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 2104599500, ή ηλεκτρονικά με email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση dataprivacy@otesat-maritel.com

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να στείλετε e-mail στο dataprivacy@otesat-maritel.comή επιστολή στη διεύθυνση «Αιγάλεω 8, Τ.Κ 185 45, Πειραιάς, Αττική» με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων», συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς σας και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας.

Ακόμα, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3 Τ.Κ. 115 23, Αθήνα +30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).

Τέλος, θέλουμε να σημειώσουμε ότι   η OTESAT-Maritel  εφόσον ζητήσει  τη συναίνεσή σας για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, πάντα θα σας δίνει  το δικαίωμα να ανακαλείτε εύκολα τη συναίνεσή σας. Σε περίπτωση που ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας σε κάποια επεξεργασία μας, η νομιμότητά της δεν θίγεται, εφόσον βασίστηκε σε συγκατάθεσή πριν την ανάκληση της.

 1. Πόσο διάστημα θα διατηρήσετε τα προσωπικά μου δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν την ταυτότητά σας καθώς και αυτά που προκύπτουν από τη χρήση των υπηρεσιών διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είστε ενεργοί συνδρομητές της OTESAT-Maritel  . Τα δεδομένα κίνησης διατηρούνται για την τιμολόγηση και την εξυπηρέτηση της σύμβασης για ένα έτος. Επίσης, ενδέχεται να διατηρηθούν και για άλλους σκοπούς μετά τη λήξη του συμβολαίου σας, όπως π.χ. σε περίπτωση οφειλής σας ή εκκρεμότητας κάποιου παραπόνου σας σε σχέση με την παροχή ή τιμολόγηση των υπηρεσιών μας, και για χρονικό διάστημα που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Μετά τη με οποιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της σύμβασής σας με την OTESAT-Maritel  και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή παράπονα εκ μέρους σας, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διατηρηθούν εάν αυτό επιβάλλεται από άλλη νομοθεσία ή εάν έχετε δώσει τη συναίνεσή σας στη διατήρηση. Σε αντίθετη περίπτωση τα δεδομένα σας θα διαγραφούν με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους ή θα ανωνυμοποιηθούν.

 1. Μέτρα για τη προστασία των προσωπικών  δεδομένων

Στην OTESAT-Maritel προβλέπουμε στις εταιρικές μας διαδικασίες, τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και τα εφαρμόζουμε στα συστήματα πληροφορικής και τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή, επεξεργασία ή χρήση δεδομένων.

Αυτά είναι ενδεικτικά:

 • μέτρα για την αποτροπή πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων.
 • μέτρα που εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένα.
 • μέτρα που εξασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να χρησιμοποιούν τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στα δεδομένα για τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί.
 • μέτρα που εξασφαλίζουν ότι κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαβίβασης, ή κατά τη διάρκεια μεταφοράς, ή καταγραφής, τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν να διαβιβαστούν, να αντιγραφούν, να αλλαχθούν ή να αφαιρεθούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ*  (Data Privacy Notice)

O Όμιλος ΟΤΕ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τηρεί την αρχή της διαφάνειας αναφορικά με την επεξεργασία τους.

Με την παρούσα ενημέρωση παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από συστήματα βιντεοεπιτήρησης σε εγκαταστάσεις του Ομίλου ΟΤΕ (εφεξής οι Εταιρείες). Συστήματα βιντεοεπιτήρησης ονομάζονται τα συστήματα εκείνα που είναι μόνιμα εγκατεστημένα σε έναν χώρο και έχουν την δυνατότητα λήψης ή/και μετάδοσης εικόνας (ή και ήχου) προς οθόνες προβολής ή μηχανήματα καταγραφής, όπως για παράδειγμα είναι ένα σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).

Οι Εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ, με την ιδιότητά τους ως Υπεύθυνες Επεξεργασίας, προστατεύουν και σέβονται τα προσωπικά δεδομένα σας (άλλως «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα») και συμμορφώνονται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016). 

Οι Εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ αποτελούνται από τον ΟΤΕ και τις θυγατρικές Εταιρείες του. Περισσότερες πληροφορίες για τις εταιρείες που αποτελούν τον Όμιλο ΟΤΕ μπορείτε να βρείτε στο: https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/thigatrikes.html.

 1. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε και για ποιο σκοπό; Ποια είναι η νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας;

Οι Εταιρείες του Όμιλου ΟΤΕ χρησιμοποιούν συστήματα βιντεοεπιτήρησης με σκοπό την προστασία προσώπων ή/και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ) και ειδικότερα για τον σκοπό της προστασία του χώρου, των αγαθών και των προσώπων, που ευρίσκονται στον χώρο αυτό από παράνοµες πράξεις (πχ κλοπή, φθορά ιδιοκτησίας) όπως για παράδειγμα ισχύει στα καταστήματα του Ομίλου ΟΤΕ, όπου λειτουργούν συστήματα βιντεοεπιτήρησης.

Για τους ανωτέρω σκοπούς, συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας (και όχι ήχου) και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, όπως στα ταμεία μας, στην είσοδο καθώς και στις βιτρίνες των καταστημάτων μας, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα, η καταγραφή της εικόνας πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψην τα εξής:

 • Δεν πραγματοποιείται επεξεργασία δεδομένων που προκύπτει από τη λήψη εικόνας από παράπλευρες οδούς ή/και πεζοδρόμια, ούτε από εισόδους ή εσωτερικό γειτονικών κατοικιών ή κτιρίων.
 • Δεν πραγματοποιείται λήψη εικόνας σε χώρους όπου προσβάλλεται ο σκληρός πυρήνας του δικαιώματος στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, όπως χώροι και προθάλαμοι τουαλετών, αποδυτήρια και λουτρά προσωπικού/πελατών, κ.λπ.
 • Δεν πραγματοποιείται καταγραφή ήχου.
 • Δεν πραγματοποιείται επιτήρηση σε χώρους εργασίας (για παράδειγμα, σε έναν τυπικό χώρο γραφείου) με την εξαίρεση της επιτήρησης που πραγματοποιείται σε συγκεκριμένους κρίσιμους χώρους με σκοπό την συμμόρφωση των Εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ με την νομοθεσία για την προστασία του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών. Ακόμα και στην περίπτωση αυτή οι κάμερες εστιάζουν στο αγαθό που προστατεύουν και δεν αποσκοπούν στην παρακολούθηση του εργαζόμενου. Σε κάθε περίπτωση, δεδομένα που συλλέγονται από σύστημα βιντεοεπιτήρησης απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για αξιολόγηση εργαζομένων.

Επιπλέον, συστήματα βιντεοεπιτήρησης λειτουργούν σε εγκαταστάσεις εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ με σκοπό την συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση των Εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών(ΟΤΕ, COSMOTE, OTE Globe και OTESAT - Maritel), οι οποίες σχετίζονται με την προστασία χώρων, στους οποίους βρίσκονται εγκατεστημένα συστήματα, τα οποία επεξεργάζονται δεδομένα επικοινωνίας και χρήζουν αυξημένης προστασίας σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

 1. Για ποιο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα Δεδομένα σας;

Τα Δεδομένα σας διατηρούνται για δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα.

 Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

 1. Ποιοι είναι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Αποδέκτες των Δεδομένων είναι εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης και ασφαλείας (security) καθώς και εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες υλοποίησης και τεχνικής υποστήριξης συστημάτων ασφάλειας, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας. Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί με την Εταιρεία:

 • να επεξεργάζονται τα Δεδομένα σύμφωνα με τις εντολές μας,
 • να τηρούν εχεμύθεια,
 • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδειά μας,
 • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας,
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ.

Η επεξεργασία των δεδομένων σας μέσω των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης πραγματοποιείται εντός της Ελλάδας. Οι εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ δεν διαβιβάζουν τα δεδομένα σαςσε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν τα αρχεία από τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης ζητούνται για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας,
 • προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και
 • προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.
 • Εάν συναινέσουν τα άτομα που απεικονίζονται στα σχετικά αρχεία.
 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε;

Έχετε τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο του βιντεοσκοπικού υλικού, στο οποίο απεικονίζεστε ή να ζητήσετε να προβούμε σε επίδειξη του στιγμιότυπου που σας αφορά. Σημειώνεται, ότι εφόσον σύστημα βιντεοεπιτήρησης καταγράψει αξιόποινη πράξη στην οποία κάποιος εμπλέκεται ως θύμα ή θύτης, μπορεί ο τελευταίος να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας του συστήματος να του χορηγήσει το σχετικό βιντεοσκοπημένο τμήμα των δεδομένων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης (αντίρρησης): έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία και να ζητήσετε διαγραφή ή «περιορισμό» των δεδομένων.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να στείλετε  το αίτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση customerprivacy@cosmote.gr, συνοδευόμενο από αντίγραφο της ταυτότητάς σας.

Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνετε στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε.

Επισημαίνουμε ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας.

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημά σας.

Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (ενός μηνός με -υπό προϋποθέσεις– παράταση δύο μηνών) ή η απάντηση που λάβατε δεν ήταν ικανοποιητική ή το ζήτημά σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -         ΑΠΔΠΧ (www.dpa.gr) και να υποβάλλετε καταγγελία (περισσότερες πληροφορίες για το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ από τα υποκείμενα των δεδομένων και τους τρόπους άσκησής του στο κάτωθι Link: https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,211532&_dad=portal&_schema=PORTAL).

 1. Τι είδους μέτρα εφαρμόζονται για την προστασία των Δεδομένων σας;

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας, οι Εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ λαμβάνουν κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.