Κώδικας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Και Κοινωνικών Αρχών

Κώδικας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Και Κοινωνικών Αρχών

 

Ο Όμιλος OTE διακηρύσσει ότι συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και επιδιώκει να συμμορφώνεται, επίσης, με τα διεθνή πρότυπα, προκειμένου να μην παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και, για το λόγο αυτό, έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τον «Κώδικα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων & Κοινωνικών Αρχών», ως δεσμευτικό για όλες τις εταιρείες του Ομίλου

 

Share it: