Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης των Ιστοσελίδων του διαδικτυακού τόπου της OTESAT-Maritel

Οι χρήστες του διαδικτύου που επισκέπτονται τις σελίδες ή / και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της OTESAT-Maritel οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση τους. Εάν διαφωνούν, μερικώς ή ολικώς, με τους συγκεκριμένους όρους τότε οφείλουν να σταματήσουν άμεσα την χρήση των σελίδων ή υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου μας. Σε περίπτωση όπου ο επισκέπτης προβεί σε χρήση αυτών τότε συνεπάγεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα και παραχωρεί την συγκατάθεσή του στους συγκεκριμένους όρους χρήσης.

Η OTESAT-Maritel μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης του διαδικτυακού της τόπου. Για τον λόγο αυτό οι επισκέπτες μας οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να μην κάνουν χρήση των σελίδων ή / και υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

Όλοι οι αναφερόμενοι όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού μας τόπου συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, εικόνων, σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, εμπορικών επωνυμιών, παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων. Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού μας τόπου αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας OTESAT-Maritel, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων, και προστατεύεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, μερικώς ή ολικώς, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή ή τροποποίηση χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της OTESAT-Maritel ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε προσωπικό υπολογιστή για αποκλειστικά και μόνο προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εκμετάλλευσης για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς αυτό να σημαίνει την με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οτιδήποτε περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου και αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, απολαμβάνει τα δικαιώματα των νομίμων δικαιούχων του.

Υποχρεώσεις επισκεπτών / χρηστών

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της OTESAT-Maritel από οποιονδήποτε επισκέπτη πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς, να μην παρακωλύει τη χρήση του από τρίτους, να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης.

Οι επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου αναλαμβάνουν την ευθύνη αποζημίωσης οιασδήποτε ζημίας προκληθεί στο διαδικτυακό μας τόπο ή στο δίκτυό μας γενικότερα ως αποτέλεσμα κακής και αθέμιτης χρήσης.

Η OTESAT-Maritel επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να επιδιώξει όλες τις νόμιμες απαιτήσεις της για παράβαση των αναφερόμενων όρων χρήσης και διατηρεί το δικαίωμα να εμποδίσει την πρόσβαση στο διαδικτυακό της τόπο από συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

Περιορισμός ευθυνών

Η OTESAT-Maritel καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια προκειμένου το περιεχόμενο του διαδικτυακού της τόπου να διαθέτει τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια, εγκυρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα, χωρίς όμως να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται για τα προαναφερόμενα.

Το σύνολο του περιεχομένου παρέχεται «ως έχει», χωρίς κανενός είδους εγγύηση από την OTESAT-Maritel, ρητή ή έμμεση, συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων περί της εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας. Ως εκ τούτου η OTESAT-Maritel και οι εκπρόσωποί της δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση και καθ’ οιονδήποτε τρόπο για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική), διαφυγόν έσοδο ή λήψη απόφασης προερχόμενων από τη χρήση του διαδικτυακού της τόπου.

Η OTESAT-Maritel δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα και τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει, μέσω «δεσμών» ή διαφημιστικών εικονιδίων, αποκλειστικά και μόνο για την διευκόλυνση των επισκεπτών του διαδικτυακού της τόπου και ως εκ τούτου οι παραπομπές αυτές δεν δημιουργούν σε καμία περίπτωση οιαδήποτε μορφή δέσμευσης ή ευθύνης.

Προσωπικά Δεδομένα

Για την Προστασία των  Προσωπικών Δεδομένων και της Διατήρησης  περιεχομένου του πελάτη ισχύει η «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» όπως αυτή διατυπώνεται στο https://www.otesat-maritel.com/gr/article/59/privacy-policy 

Η Εταιρεία δεν φέρει , έναντι των χρηστών , ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους. μέσα από τις σελίδες του ιστότοπου ,προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Όλοι οι όροι χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το σύνολο των διατάξεων και κανονισμών του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου.

Οποιοδήποτε άρθρο των όρων χρήσης καταστεί αντίθετο προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου είναι τα Δικαστήρια Πειραιά.