Ο Όμιλος ΟΤΕ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων,  το οποίο υποστηρίζει τη Διοίκηση στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων με τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την επικοινωνία και την αντιμετώπιση των εταιρικών κινδύνων, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα στρατηγικά και λειτουργικά μέτρα περιορισμού, ελέγχου και παρακολούθησης των κινδύνων που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση κινδύνων.

Το σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ βασίζεται στο πρότυπο COSO ERM, καθώς και στο πρότυπο διαχείρισης κινδύνων ΕΛΟΤ ISO 31000:2009 «Διαχείριση της Διακινδύνευσης – Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες», με κύριο στόχο τη διαφύλαξη της ομαλής επιχειρησιακής λειτουργίας και της μελλοντικής επιχειρηματικής επιτυχίας του Ομίλου ΟΤΕ. Το σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων έχει πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο ISO 31000, τόσο στην Ελλάδα για τις εταιρείες ΟΤΕ και COSMOTE, όσο και στη Ρουμανία για την Telekom Romania & Telekom Romania Mobile.

Στο πλαίσιο αυτό, το Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ καθορίζει τη στρατηγική για την παρακολούθηση, ανταπόκριση και διαχείριση των εταιρικών κινδύνων, έτσι ώστε να:

  • Διασφαλίζεται ότι οι υφιστάμενοι κίνδυνοι του Ομίλου ΟΤΕ συστηματικά εντοπίζονται, αναλύονται και αξιολογούνται και, οι πληροφορίες που σχετίζονται με τους κινδύνους και τις αντίστοιχες ευκαιρίες, κοινοποιούνται εγκαίρως στα αρμόδια όργανα λήψης αποφάσεων.
  • Καταγράφεται η ανταπόκριση του Ομίλου ΟΤΕ στους αναγνωρισμένους (όπως αναφέρεται ανωτέρω) κινδύνους και αξιολογούνται εναλλακτικές επιλογές (όπως μεταφορά των κινδύνων σε τρίτους φορείς, π.χ. ασφαλιστικές εταιρείες).
  • Καθιερώνονται κατώτατα όρια ανοχής (thresholds) για κάθε επίπεδο αξιολόγησης κινδύνων. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων αυτών, πραγματοποιούνται σχετικές αναφορές.
  • Ακολουθείται κοινή μεθοδολογία σε όλο τον Όμιλο ΟΤΕ, για την αναγνώριση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των εταιρικών κινδύνων.

Η μονάδα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ παρακολουθεί, διευκολύνει και υποστηρίζει την εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών διαχείρισης κινδύνων. Τα καθήκοντα των υπευθύνων διαχείρισης κινδύνων περιλαμβάνουν την αναφορά και παρακολούθηση της συνολικής κατάστασης του χαρτοφυλακίου κινδύνων, καθώς επίσης και την τήρηση της μεθοδολογίας Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ σε όλες τις επιχειρησιακές μονάδες και τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου. Επιπρόσθετα, η Υποδιεύθυνση ERM Ομίλου ΟΤΕ είναι αρμόδια για την τήρηση και τη συνεχή παρακολούθηση του Μητρώου Εταιρικών Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ (OTE Group Corporate Risk Register), το οποίο είναι το κεντρικό αποθετήριο όλων των κινδύνων του Ομίλου.

Η μονάδα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ υποβάλλει, τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές το χρόνο ή εκτάκτως όταν αυτό κριθεί απαραίτητο, την Έκθεση Εταιρικών Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ στην Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων και Εταιρικής Διακυβέρνησης Ομίλου ΟΤΕ για την επισκόπηση, την αξιολόγηση και, εν συνεχεία, την υποβολή της στα αρμόδια εταιρικά όργανα, ήτοι την Επιτροπή Ελέγχου ΟΤΕ και το Διοικητικό Συμβούλιο ΟΤΕ. Η Έκθεση Εταιρικών Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ περιλαμβάνει, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης και ενοποίησης, τις αντίστοιχες εκθέσεις των επιμέρους επιχειρησιακών μονάδων και θυγατρικών του Ομίλου και αποτελεί μια λεπτομερή καταγραφή και επισκόπηση των εταιρικών κινδύνων στην περίοδο αναφοράς.  Αναλυτικότερα, περιλαμβάνεται η περιγραφή του κάθε κινδύνου και τυχόν εξελίξεις, η πιθανότητα εμφάνισής του και η οικονομική επίπτωση σε περίπτωση εμφάνισης του κινδύνου, ο υπεύθυνος ανάληψης κινδύνου (risk owner), ο υπεύθυνος υλοποίησης αντισταθμιστικών μέτρων (mitigation owner), καθώς επίσης και η εξέλιξη αναφορικά με την υλοποίηση των μέτρων για την αντιμετώπισή του.

Στον Όμιλο ΟΤΕ, η Αξιολόγηση Κινδύνων (Risk Assessment) αποτελεί μία δομημένη διεργασία όσον αφορά την αναγνώριση, ανάλυση, αποτίμηση και την αντιμετώπιση των επιχειρηματικών κινδύνων, με στόχο τη λήψη βέλτιστων αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας για τη διαχείριση και αντιμετώπισή τους και την παρακολούθηση υλοποίησης των σχετικών μέτρων. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται μία κοινή μεθοδολογία Αξιολόγησης Κινδύνων σε όλες τις επιχειρησιακές μονάδες με βάση καθολικά κριτήρια εκτίμησης και αξιολόγησης, έτσι ώστε να υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος διαχείρισης των εταιρικών κινδύνων σε όλο τον Όμιλο ΟΤΕ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 31000 και την ενιαία μεθοδολογία Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων του Ομίλου. Τα αποτελέσματα των επιμέρους αξιολογήσεων κινδύνων (risk assessments) όλων των επιχειρησιακών μονάδων και θυγατρικών εταιρειών περιλαμβάνονται στο Μητρώο Εταιρικών Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ, με σκοπό την συστηματική ανάλυση και παρακολούθηση των εταιρικών κινδύνων.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ, έχει υιοθετηθεί και εφαρμόζεται η Πολιτική Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ.

Share it: