Κανονιστική Συμμόρφωση

Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία, τον Κώδικα Δεοντολογίας και τις εσωτερικές Πολιτικές είναι πολύ σημαντική για την Εταιρεία μας.

Η διασφάλιση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης αποτελεί προτεραιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Κανονιστική Συμμόρφωση αντιπροσωπεύει μια ξεκάθαρη δέσμευση στις αρχές της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, του επαγγελματισμού, του ομαδικού πνεύματος και του σεβασμού στους κανόνες, αρχές οι οποίες είναι απαραίτητο να διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας.

Για το σκοπό αυτό η Διοίκηση έχει καθιερώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης (το Σύστημα), το οποίο αφορά στη συμμόρφωση όλων (Εργαζομένων και Διοίκησης) με την ισχύουσα νομοθεσία, με τον Κώδικα Δεοντολογίας και με τις εσωτερικές Πολιτικές, με σκοπό την αποφυγή κινδύνων και άλλων νομικών συνεπειών για την Εταιρεία και τους εργαζόμενους. Με τον τρόπο αυτό, όλοι ωφελούνται: η ίδια η Εταιρεία, οι Εργαζόμενοι, οι Πελάτες, οι Προμηθευτές και οι Μέτοχοι.

Η αποτελεσματικότητα του Συστήματος βασίζεται στη δέσμευση και στην υποστήριξη όλων: Διοίκησης και Eργαζομένων.

Κύριοι άξονες του Συστήματος είναι:

 • η πρόληψη της παραβατικής συμπεριφοράς και, παράλληλα, η τήρηση των πολιτικών που προβλέπονται στο εν λόγω Σύστημα. Με τον τρόπο αυτό, προστατεύεται τόσο η Εταιρεία όσο και οι εργαζόμενοι από νομικές συνέπειες λόγω παραβατικής συμπεριφοράς και, επιπλέον, μειώνεται η πιθανότητα εμφάνισης κινδύνων σχετικών με τη φήμη και τη δημόσια εικόνα της Εταιρείας. Η πρόληψη επιτυγχάνεται ιδίως με:
  • την εκπαίδευση των εργαζομένων για τους κινδύνους που ενέχει τυχόν παράβαση βασικών κανόνων, όπως αυτών περί διαφθοράς, απάτης, κακής χρήσης προσωπικών δεδομένων, αλλοίωσης των οικονομικών καταστάσεων, διαρροής εμπιστευτικών επαγγελματικών πληροφοριών κλπ.
  • τα κανάλια επικοινωνίας που έχουν αναπτυχθεί με τους εργαζόμενους, προκειμένου αυτοί να θέτουν ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και των Πολιτικών, σε περίπτωση που δεν είναι βέβαιοι για τον τρόπο χειρισμού ζητημάτων που προκύπτουν κατά την καθημερινή εργασία τους.
 • ο εντοπισμός περιστατικών παραβατικής συμπεριφοράς και η ανταπόκριση σε αυτά. Με σκοπό την παροχή δυνατότητας καταγγελίας τυχόν περιστατικών παραβίασης των Πολιτικών, των κανονισμών και της ισχύουσας νομοθεσίας, η Εταιρεία καθιέρωσε την Πολιτική Διαχείρισης Καταγγελιών και τα σχετικά κανάλια επικοινωνίας. Στο πλαίσιο της Πολιτικής αυτής, οι εργαζόμενοι ή/και τρίτα πρόσωπα μπορούν επώνυμα ή ανώνυμα να υποβάλουν στο Γραφείο Κανονιστικής Συμμόρφωσης μια καταγγελία ή να εκφράσουν προβληματισμό σχετικά με τυχόν παραβιάσεις των Πολιτικών της Εταιρείας ή της νομοθεσίας. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε πράξη αντιποίνων από τη διοίκηση ή άλλα όργανα της Εταιρείας, άμεσα ή έμμεσα, κατά οποιουδήποτε προσώπου που, με καλή πίστη, προβαίνει σε καταγγελία ή αναφορά σύμφωνα με τα ανωτέρω.

O Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης που είναι αρμόδιος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, υπάγεται απ' ευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων & Εταιρικής Διακυβέρνησης Ομίλου ΟΤΕ έχει συσταθεί με κύρια αποστολή της την υποστήριξη και την παρακολούθηση της εφαρμογής των συστημάτων Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων, Εταιρικής Διακυβέρνησης και θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Ομίλου.

Το Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης που εφαρμόζεται στον Όμιλο ΟΤΕ επιθεωρείται από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές, οι οποίοι επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που το υποστηρίζουν.

Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ

Το κλειδί για την επιτυχία του Ομίλου μας βρίσκεται στην υιοθέτηση μίας εταιρικής κουλτούρας με κοινές αξίες και κανόνες συμπεριφοράς εντός και εκτός αυτού, η οποία χαρακτηρίζεται από ακεραιότητα, ήθος και προσωπική ευθύνη. Στο πλαίσιο αυτό, υιοθετήθηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί το πλαίσιο - οδηγό της συμπεριφοράς όλων των εργαζομένων στον Όμιλο ΟΤΕ. Ειδικότερα, ο Κώδικας επιβεβαιώνει την πάγια δέσμευσή μας για συμμόρφωση τόσο με τους Νόμους και τους Κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ, όσο και με τις απαιτήσεις που αφορούν στην ηθική συμπεριφορά, και στηρίζει την επιτυχία του Ομίλου μας.

Το να είναι κάποιος μέρος του Ομίλου ΟΤΕ και να μοιράζεται την εταιρική ταυτότητα προϋποθέτει ότι αποδέχεται τις προσωπικές του ευθύνες. Ένα και μόνο περιστατικό παραβατικής συμπεριφοράς μπορεί να καταστρέψει όχι μόνο την επιτυχία του Ομίλου, αλλά και την καλή φήμη που έχει αποκτήσει ως αποτέλεσμα της υπευθυνότητας που επιδεικνύουν καθημερινά όλοι οι εργαζόμενοι.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας ισχύει για όλους όσους εργάζονται στον Όμιλο ΟΤΕ και, συγκεκριμένα, τα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, τους Διευθύνοντες Συμβούλους, τα στελέχη με θέση ευθύνης και τους εργαζόμενους. Ισχύει, επίσης, για τους συμβούλους, συνεργάτες και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα των οποίων η εργασία είναι λειτουργικά αντίστοιχη με την εργασία που εκτελούν οι εργαζόμενοι στον Όμιλο.

Πολιτικές Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ισχύουν οι κάτωθι Πολιτικές και Κώδικες:

Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ αποτελεί το πλαίσιο -  οδηγό της συμπεριφοράς όλων των εργαζομένων. Ειδικότερα, ο Κώδικας επιβεβαιώνει την πάγια δέσμευσή μας για συμμόρφωση τόσο με τους Νόμους και τους Κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ, όσο και με τις απαιτήσεις που αφορούν στην ηθική συμπεριφορά, και στηρίζει την επιτυχία του Ομίλου μας.

Πολιτική περί Αποφυγής της Διαφθοράς και άλλων Συγκρούσεων Συμφερόντων Ομίλου ΟΤΕ

Η Πολιτική περί Αποφυγής της Διαφθοράς και Άλλων Συγκρούσεων Συμφερόντων παρέχει το πλαίσιο για την αποφυγή της διαφθοράς και λοιπών συγκρούσεων συμφερόντων στις σχέσεις με τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες.

Πολιτική Διαχείρισης Καταγγελιών Ομίλου ΟΤΕ

Η πολιτική Διαχείρισης Καταγγελιών παρέχει τους κανόνες και τις βασικές κατευθυντήριες αρχές για τη διαχείριση καταγγελιών που υποβάλλονται αναφορικά με περιστατικά παραβίασης των Εταιρικών Πολιτικών, των Κανονισμών ή της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Κώδικας Δεοντολογίας για τα Ανώτερα Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου ΟΤΕ

Ο παρών Κώδικας καθορίζει το πλαίσιο συμπεριφοράς των Ανώτερων Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να προαχθεί η τιμιότητα, η ακεραιότητα, η διαφάνεια και η ηθική συμπεριφορά των Στελεχών κατά την εκτέλεση διοικητικών ευθυνών τους. 

Δεσμευτικοί Κανόνες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Οι Κανόνες αυτοί περιέχουν τις βασικές προϋποθέσεις για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Πολιτική περί Μη Κατάχρησης Προνομιακών Πληροφοριών Ομίλου ΟΤΕ

Η Πολιτική περί μη Κατάχρησης Προνομιακών Πληροφοριών περιγράφει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων στον Όμιλο ΟΤΕ αναφορικά με τις πληροφορίες που θεωρούνται προνομιακές.

Πολιτική Ομίλου ΟΤΕ για τη Συμμόρφωση στο Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού

Η Πολιτική περιγράφει το πλαίσιο λειτουργίας του Ομίλου ΟΤΕ και των υπαλλήλων του ως προς το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού. Θέτει τις σχετικές κατευθυντήριες για τους υπαλλήλους που εμπλέκονται σε συζητήσεις ή διαπραγματεύσεις με ανταγωνιστές, προμηθευτές ή πελάτες και οι οποίες μπορούν δυνητικά να περιορίσουν την ελευθερία ανταγωνιστικής δράσης του Ομίλου ΟΤΕ, των αντισυμβαλλομένων του ή τρίτων εταιρειών.

Πολιτική περί Δωρεών Ομίλου ΟΤΕ

Στην Πολιτική αυτή περιγράφονται οι συγκεκριμένες και διαφανείς διαδικασίες, που υποχρεωτικά εφαρμόζονται από τις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ κατά την αξιολόγηση και υλοποίηση των Δωρεών, βάσει των τομέων δράσης που ορίζει η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης 

Πολιτική περί Χορηγιών Ομίλου ΟΤΕ

Η Πολιτική περί Χορηγιών περιγράφει τον τρόπο χειρισμού θεμάτων που άπτονται των Χορηγιών, καθορίζοντας σαφή κριτήρια για την εφαρμογή της διαδικασίας που θα πρέπει να ακολουθείται στις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ για την πραγματοποίηση Χορηγιών. Στόχο έχει την ενίσχυση της διαφάνειας αναφορικά με την αποτελεσματική χρήση των πόρων που διατίθενται για Χορηγίες.

Πολιτική περί Αποδοχής & Προσφοράς Ωφελημάτων Ομίλου ΟΤΕ

Η Πολιτική περί Αποδοχής και Προσφοράς Ωφελημάτων περιγράφει τους κανόνες και τους κανονισμούς που διέπουν την αποδοχή και προσφορά ωφελημάτων στις επιχειρηματικές συναλλαγές.

Πολιτική Εξακρίβωσης Οικονομικής Απάτης Ομίλου ΟΤΕ

Η Πολιτική Εξακρίβωσης Οικονομικής Απάτης παρέχει τους κανόνες και τις βασικές κατευθυντήριες αρχές αναφορικά με περιστατικά απάτης που τυχόν λαμβάνουν χώρα σε εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ και θέτει τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη τέτοιων περιστατικών.

Πολιτική Διοργάνωσης Εταιρικών Εκδηλώσεων Ομίλου ΟΤΕ

Η Πολιτική Διοργάνωσης Εταιρικών Εκδηλώσεων περιγράφει τους βασικούς όρους, τις αρχές και τους κανόνες δεοντολογίας που πρέπει να τηρούνται κατά το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των εκδηλώσεων.

Πολιτική για την Αποτροπή Σεξουαλικής Παρενόχλησης εντός του Ομίλου ΟΤΕ

Η εν λόγω Πολιτική στοχεύει στην αποτροπή του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης, στην ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του ανθρώπινου δυναμικού σχετικά με την υποστήριξη που θα λάβουν από τον εργοδότη τους σε αυτή τη περίπτωση.

Πολιτική για τις Εργασιακές Σχέσεις εντός του Ομίλου ΟΤΕ

Η παρούσα Πολιτική καθορίζει τα βασικά στοιχεία που διέπουν και χαρακτηρίζουν τις εργασιακές σχέσεις μέσα στον Όμιλο ΟΤΕ. Περιγράφει τι πρεσβεύουμε σε σχέση με τους εργαζομένους σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας Ομίλου ΟΤΕ

H παρούσα Πολιτική καθορίζει τη στρατηγική και το γενικό πλάνο δράσης της Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΤΕ και των συνδεδεμένων εταιρειών, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις υφιστάμενες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες όσο και τις πολιτισμικές προτεραιότητες και προκλήσεις.

Κοινωνική Χάρτα Ομίλου OTE

Στη Κοινωνική Χάρτα Ομίλου ΟΤΕ αναφέρονται οι Βασικές Κοινωνικές Αρχές τις οποίες η Εταιρεία δεσμεύεται να παρακολουθεί και να εφαρμόζει οπουδήποτε δραστηριοποιείται και εγγυάται να επικοινωνήσει στα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη και στους προμηθευτές.

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών Ομίλου ΟΤΕ

Με βάση τις αξίες της Εταιρείας όσον αφορά την επιχειρηματική ηθική, τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, η Εταιρεία απαιτεί την τήρηση, από την πλευρά του Προμηθευτή, των Αρχών που αναφέρονται στον Κώδικα, και οι οποίες επισυνάπτονται στη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και του Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής οφείλει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή των Αρχών αυτών σε ολόκληρη την αλυσίδα προμήθειας.

Καταγγελίες

Καταπολέμηση Διαφθοράς – Υποβολή Καταγγελιών

Οι καταγγελίες που αφορούν σε σοβαρή παραβίαση των πολιτικών και διαδικασιών της Εταιρείας και της ισχύουσας νομοθεσίας (π.χ. διαφθορά, κατάχρηση, κλοπή, ξέπλυμα χρήματος, παραποίηση των οικονομικών αναφορών, μη συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας ή/και τις Πολιτικές του Ομίλου ΟΤΕ, ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οτιδήποτε θα μπορούσε να βλάψει τη φήμη της Εταιρείας ή οποιαδήποτε προσπάθεια συγκάλυψης των ανωτέρω) διαχειρίζονται σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Διαχείρισης Καταγγελιών Ομίλου ΟΤΕ.

Στο πλαίσιο της Πολιτικής αυτής, οι εργαζόμενοι ή/και τρίτα πρόσωπα μπορούν επώνυμα ή ανώνυμα να αναφέρουν στο Γραφείο Κανονιστικής Συμμόρφωσης παραβιάσεις των πολιτικών/διαδικασιών της Εταιρείας ή της νομοθεσίας.

Οι καταγγελίες διαχειρίζονται με εχεμύθεια. Προτού υποβάλετε μία καταγγελία, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τις συνέπειες που είναι δυνατόν να έχει για τους εμπλεκόμενους.

Η Εταιρεία δεν επιτρέπει οποιαδήποτε πράξη αντιποίνων από τη Διοίκηση ή άλλα όργανα της Εταιρείας, άμεσα ή έμμεσα, κατά οποιουδήποτε προσώπου που, με καλή πίστη, προβαίνει σε καταγγελία ή αναφορά σχετικά με παραβιάσεις των πολιτικών ή της νομοθεσίας. Η προστασία του καταγγέλλοντος από οποιαδήποτε πράξη αντιποίνων είναι σημαντική αρχή της Πολιτικής Διαχείρισης Καταγγελιών, εκτός εάν πρόκειται για κακόβουλη καταγγελία, οπότε η ανωτέρω αρχή δεν εφαρμόζεται.

Σε περίπτωση που η καταγγελία σας αναφέρεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα, αυτά δικαιούνται, στο πλαίσιο άσκησης των δικαιωμάτων πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης των άρθρων 11-13 του Ν. 2472/1997 όπως αυτός ισχύει, να λάβουν γνώση της καταγγελίας και των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων.

Επισημαίνουμε ότι, εάν στην καταγγελία σας υπάρχει αναφορά σε φυσικά πρόσωπα, δεν θα πρέπει να εμπεριέχονται στοιχεία που αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (αυτά που αφορούν σε φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, σε ποινικές διώξεις ή καταδίκες).

Κανάλια επικοινωνίας για υποβολή καταγγελιών:

Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε τα εν λόγω κανάλια για θέματα σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας. Τα θέματα αυτά πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στην υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας.

 • Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Καταγγελιών
 • Ταχυδρομικά υπόψη:
  OTE A.E.
  Γραφείο Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΟΤΕ,
  Λ. Κηφισίας 99, TK 15124 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα
  ή
  OTE A.E.
  Γραφείο Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΟΤΕ,
  Ταχυδρομική Θυρίδα 61368 / ΤΚ 15104 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα
 • E-mail:
  whistleblowing@ote.gr
  tellmecompliance@ote.gr
 • Τηλ.:
  210 611 2345 (Δευτέρα έως Παρασκευή: 9 πμ έως 5μμ)
 • Fax:
  210 611 6790
Share it: